แบบฟอร์มการลงทะเบียนใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดิน (MIS)
ประเภทการลงทะเบียน สมัครใหม่
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
จังหวัด *
สำนักงานที่ดิน *

แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ
เจ้าพนักงานที่ดิน (จังหวัด)
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา/ส่วนแยก) เจ้าพนักงานที่ดิน (อำเภอ)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายรังวัด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายรังวัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงานวิชาการ
หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเงิน
หมายเหตุ